Assens Provsti  
 
karum.jpg
flemlose.jpg
gamtofte.jpg
haarby.jpg
soby.jpg
rorup.jpg
aarup.jpg
barlose.jpg
sandager.jpg
brylle.jpg
vedtofte.jpg
kong.jpg
sonderby.jpg
orte.jpg
vissenbjerg.jpg
verninge.jpg
dreslette.jpg
kerte.jpg
turup.jpg
orsted.jpg
assens.jpg
broholm.jpg
tommerup.jpg
skydebjerg.jpg
baago.jpg
holevad.jpg
glamsbjerg.jpg
sollested.jpg
helnas.jpg
 
   
     
   
 

Provstens Hjørne

 Assens Provsti, Advent 2020

 ADVENTSHILSEN                                    

 

 

 

 

Kære menighedsrådsmedlemmer og præster i Assens Provsti

 

Corona satte dagsordenen i samfundet og i kirkerne 

Et nyt kirkeår har afløst det gamle, hvor 2020 vil blive et år, som vi i almindelighed vil tænke tilbage på som forhåbentlig en parentes, fordi alt ikke var som det normalt er.

 

Derfor meget apropos har Brylle den 3. december indviet en ny skulptur efter Bente Ekanders idé, der hedder: ”Lyset dog sejrer”

 

Ordene er hentet fra Grundtvigs salme ”Skyerne gråne” (DDS 733), og skulpturen består af tre stensøjler, der bærer en bronzekugle. De tre søjler symboliserer det stabile – tro, håb og kærlighed, og den samlende kugle er kloden, menneskeheden, håbet, lyset og evigheden. Vigtigt at fastholde i udfordrede tider.

 

Nærmest alt blev lukket ned i foråret, også kirkerne bortset fra nødberedskab ved begravelser, bisættelser og dåb, selv om nogle dåb ligesom vielser og konfirmationerne blev udskudt.

 

De første uger efter nedlukningen fik provstiet mange henvendelser fra sogne, der stod med et akut problem: Hvad med de hjemkomne forårsblomster, der nu skulle plantes, når kirkegårdspersonalet var hjemsendt. Heldigvis kom der en tilbagemelding fra Corona-beredskabet, så graverne igen kunne møde ind og passe kirkegårdene, da de både gik ude i det fri og også kunne holde afstand ift. hinanden og de besøgende på kirkegården.

 

Men stor var glæden, da kirkerne igen åbnede til Kristi Himmelfartsdag for gudstjenester og fællesskab, og med konfirmationer både før og efter sommerperioden. Initiativerne var mange både digitalt, men også fysisk for at få kirkelivet til at fungere. Også nu op til jul, hvor reservationssystemer tages i brug eller sportshaller, imens vi håber på, at vaccinen snart bliver tilgængelig.

 

Kirkegårdene 

I 2020 fortsatte tidligere kirkegårdsleder Tommy Christensen sine kirkegårdsbesøg, som får rosende og positive ord med på vejen fra de kirkegårde, han har besøgt og er kommet med ny inspiration til fremtidig udvikling af kirkegårdenes arealer, der er under forandring pga. forandrede begravelsesønsker. Det blev også året, hvor bl.a. et par kirkegårde blev udfordret pga. dødsfald og sygdom, og derfor indgik midlertidige aftaler med provstiets større kirkegårde. En kirkegård, hvor graveren gik på pension, har i første omgang også valgt at lave en aftale med en af de større kirkegårde. Som provst hilser jeg det meget velkommen, når sogne via samarbejde kan løse akutte udfordringer.

 

Skoletjenesten på Nordvestfyn 

 

Skoletjenesten er i fortsat vækst, og oplevede i år at udvikle et projekt om Søren Kierkegaard, som efterspørges fra andre af landets skoletjenester, hvilket er en stor cadeau til skoletjenestens to medarbejdere (se mere på https://www.skolekirke-nvf.dk).

 

Fælles kalkningsprojekt 

 

Ved udgangen af 2020 går vi ind i det sidste år af den 4-årige aftale om fælles kalkningsudbud. Der har generelt været gode tilbagemeldinger ude fra sognene på det udførte arbejde. Personligt var det en stor glæde, at der ved formandsmødet var opbakning til at videreføre samarbejdet for perioden 2022-25 med Jysk Lift, der efterfølgende har sagt ja hertil.

 

Afsluttede og igangværende anlægsopgaver 

Søndag den 1. marts, den første forårsdag og en af de sidste før Corona-nedlukning kunne Glamsbjerg menighedsråd indbyde til festlig indvielse af det nye sognehus i Poul Moseparken. En dejlig dag med mange taler og musikalske indslag i en fyldt kirke og efterfølgende fyldt sognehus.

Provstiet har efterfølgende haft den store glæde at kunne afvikle både budgetsamråd og formandsmøde i lokalerne med udsigt over Kirkeparken og Glamsbjerg kirke.

Her i efteråret har Turup kirke fået etableret en meget imponerende gangbelægning fra kirkegårdslågen til kapel og kirkedøren, alt sammen niveaufrit udarbejdet efter tegninger af graver Dorthe Nielsen og udført af Vissenbjerg kirkegård.

Ellers er anlægsprojekterne i god gænge. Der manglede sognehuse i både Aarup og Haarby og fundament og mure, og det vidner om, at anlægspuljens midler efter en lidt træg begyndelse først på året er ved at komme i brug. Det bliver spændende at følge projekterne. Vi vil se frem til besøg til fælles møder, når husene er færdige og taget i brug.

Og Rørup kirke kan nu ses på lang afstand, idet et imponerende inddækket stillads omkring tårnet vidner om aktivitet også her.

 

På menighedsråds- og præstefronten

Menighedsrådsvalget udløste for Assens Provstis vedkommende ikke nogle afstemningsvalg, idet langt de fleste menighedsråd blev valgt på de nye valgforsamlinger. Vi har taget afsked med menighedsrådsmedlemmer, som har lagt et stort arbejde heri, nogle tager en tørn mere, og der er kommet nye til, som provstiet glæder sig til at lære at kende. Vi ser frem til et godt samarbejde de næste 4 år.

I 2020 har der ikke været nogle udskiftninger blandt præsterne

 

Provstikontoret

Også Provstikontoret i Østergade 64 har mærket til Corona-året, idet der har været en del hjemmearbejde siden marts. Med jævne mellemrum mødes de fire tilknyttede: Provstisekretær Benedikte, regnskabsmedarbejder Mette, personalekonsulent Hanne og provsten på kontoret efter aftale.

Lad os håbe, at den kommende vaccine også her kan normalisere tingene lidt mere igen i 2021.

Hanne har snart arbejdet et år som personalekonsulent i Assens, Middelfart og Midtfyn provstier, og det er blevet den succes, som vi havde håbet på. Menighedsrådene udtrykker glæde ved nemt og hurtigt at kunne komme i kontakt med Hanne, og hun synes, at det er et spændende, alsidigt og menighedsfyldt arbejde og glæder sig over den åbenhed, som hun mødes med.

I november måned blev der taget en billedserie med motiver rundt omkring fra provstiet, som nu kan ses på væggene, når man besøger provstikontoret Billederne repræsenterer den mangfoldighed, der er i de lokale initiativer og projekter lige fra skovkirkegård, sognehus, staudehave, refugium og en sponsoreret ladcykel til dagplejerne og meget mere. Billederne kan ses på provstikontoret og vil blive lagt på hjemmesiden.

 

Tak for et godt samarbejde i det forløbne år. Provstiudvalget ser meget frem til nye fælles samarbejdsopgaver imellem sogne og provsti i 2021.

 

Glædelig jul og godt nytår.

 

Med venlig hilsen

 

Ole Hyldegaard Hansen

Provst, Assens Provsti

 

p>

 Assens Provsti, Advent 2019

 ADVENTSHILSEN                                    

 

 

 

 

Kære menighedsrådsmedlemmer og præster i Assens Provsti

 

Et nyt kirkeår har afløst det gamle. På dette tidspunkt i overgangen mellem 2010’erne og 2020’erne kan det derfor være på sin plads at se både tilbage og fremad.

 

Kirkegårdsbesøg

I 2019 blev der indgået et samarbejde med tidligere kirkegårdsleder i Svendborg Tommy Christensen, der i årets løb har besøgt Turup, Verninge, Aarup, Orte, Flemløse-Søby og Assens-Gamtofte kirkegårde og gået rundt sammen med graveren og medlemmer fra menighedsrådene og gennemgået kirkegårdene for efterfølgende at udarbejde et inspirationskatalog til, hvilke ting der vil kunne etableres og få kirkegårdene til at fremstå som indbydende rum i lokalområdet trods de forandringer de for tiden undergår pga. folks ændrede begravelsesvaner. Et initiativ, der er blevet godt modtaget af ovenstående kirker, og som derfor vil blive fortsat, så andre menighedsråd vil kunne melde ind i 2020.

 

Skoletjenesten på Nordvestfyn

Med Middelfart Provstis tilslutning til samarbejdet har den folkekirkelige skoletjeneste fået et naturligt arbejdsområde og et solidt befolkningsunderlag samt en fornuftig økonomi at arbejde ud fra. Bulletinerne fra felten er gode, idet antallet af skoler der gør brug af skoletjenestens tilbud og undervisningsmaterialer er støt stigende (se mere på https://www.skolekirke-nvf.dk), hvilket er glædeligt, idet vi som folkekirke her bidrager til et folkeligt dannelsesprojekt af høj kvalitet. En opgave vi som præster og sogne ikke ville kunne have løftet alene, men nu får givet et godt supplement til de gode lokale samarbejder mellem kirke og skole, og som kræver et begrænset antal ressourcer i forbindelse med projektafviklinger.

 

Fælles kalkningsprojekt

Ved udgangen af 2019 er det 4-årige fælles kalkningsudbud halvvejs, og erfaringerne synes gode. Der har generelt været gode tilbagemeldinger ude fra sognene på det udførte arbejde. Enkelte steder har der været behov for efterbehandling, og et enkelt sted er kalkningen blevet udskudt pga. behov for konsulentbesøg, men ellers bliver der holdt løbende kontrol med arbejdet af arkitekt Mogens Svenning, som holder provstiet velinformeret.

 

Snart afsluttede og kommende anlægsopgaver 

Byggeriet af et sognehus i Glamsbjerg nærmer sig sin afslutning. Huset forventes taget i brug i begyndelsen af 2020 og kommer til at indgå som en del af den nyetablerede helhed med Kirkeparken, der fysisk binder kirke/kirkegård og sognehus sammen. Et område, der bestemt er et besøg værd.

 

I 2020 forventes restaureringen af kirketårnet i Rørup at gå i gang, ligesom sognehuset i Aarup er under projektering.

  

På præstefronten

Tommerup-Broholm fik Karen Frendø Ebbesen ansat pr. 1. august, hvilket er årets eneste præsteskifte. I november var de fleste af præsterne på studietur til Rom, hvor det blev til et indblik i dels det historiske religionsskifte fra romersk religion til kristendom, dels den katolske kirkes organisation aktuelt (deltagerne boede på et nonnekloster), samt mulighed for kollegialt fællesskab og sparing. De hjemmeblevne præster klarede de kirkelige handlinger med bravur, så der ikke blev brug for hjælp fra et naboprovsti.

  

Nyt provstikontor

Da provstiets lejemål i Østergade 18 blev opsagt i sommer, måtte Provstiudvalget undersøge nye alternativer. Valget faldt på Østergade 64 (en tidligere bank og sportsbutik), som henover sommeren er blevet indrettet til dets nye formål. Resultatet er blevet yderst tilfredsstillende, og der skulle nu være skabt ro omkring provstikontorets rammer fremover. Tilgængeligheden til kontoret for besøgende er god, idet det er muligt at parkere uden tidsbegrænsninger på P-pladsen mellem REMA 1000 og Fynske Bank. Borgerne i Assens har fulgt processen med interesse og rost synligheden meget, idet provstikontoret i et par tilfælde dog er blevet forvekslet med kirkekontoret. Provstiudvalget har derfor planer om at holde et åbent hus-arrangement i foråret 2020, så folk dels kan se indretningen og høre om, hvad et provsti/provstikontor arbejder med.

 

Ud over provstisekretær Benedikte Ellegaard og provsten har Mette Bengtzen sin gang i huset fast 2-3 dage om ugen. Mette er blevet ansat i en delt stilling som regnskabsfører i dels Det fælles regnskabskontor i Søndersø og Fælles Regnskabsfunktion Assens, hvor hun varetager regnskabsfunktionerne for Assens-Gamtofte menighedsråd, samt tillige enkelte opgaver for provstiet, herunder administrering af den nye fælles anlægspulje samt det fælles kalkningsprojekt. Mette deltager ved det kommende formandsmøde.

 

Og fra nytårsskiftet 2020 kan vi byde velkommen til Hanne Asmind Rosendal, som skal varetage stillingen som personalekonsulent og dermed et tilbud om hjælp i personalespørgsmål til de i alt 48 menighedsråd og godt 200 ansatte, som er ansat i Assens, Middelfart og Midtfyn provstier. Hanne er jurist og har arbejdet med personalejura i mange år. Hendes præsentation kan læses på provstiets hjemmeside (www.assensprovsti.dk) og Hanne deltager på førstkommende formandsmøde. Hanne glæder sig til det kommende samarbejde.

 

Kommende arrangementer

 

Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 17-20 Biskoppens Liturgikaravane (se tidligere udsendt skrivelse og husk tilmeldingsfristen den 7. januar)

 

Tirsdag den 28. januar 2020 kl. 19.00: Formandsmøde i Assens Provstikontor, Østergade 64 (sæt X i kalenderen, dagsorden følger) Eventuelle emner, der ønskes drøftet, indsendes senest den 7. januar, hvor der også er tilmeldingsfrist.

 

Tirsdag den 28. april Indledende budgetsamråd (Sæt X i kalenderen)

 

 

Menighedsrådsvalg 2020

2020 er valgår, hvor den nye menighedsrådslov skal anvendes, der tager udgangspunkt i at regulære valg er undtagelsen. Som tidligere nævnt skal der afholdes fælles orienteringsmøde ude i sognene, tirsdag den 12. maj. Som for 4 år siden indrykkes der fælles annoncering i dagspressen. Vi har derfor brug for at vide, hvor orienteringsmøderne bliver afholdt senest onsdag den 1. april 2020. Der sættes ikke penge af til menighedsrådsvalg i kirkekasserne. Skulle det ende med regulært valg i enkelte sogne, træder PU til med økonomisk hjælp.

 

Tak for et godt samarbejde i det forløbne år. Provstiudvalget ser meget frem til nye fælles samarbejdsopgaver imellem sogne og provsti i 2020.

 

Glædelig jul og godt nytår.

 

Med venlig hilsen

  

Ole Hyldegaard Hansen

Provst, Assens Provsti

 Assens Provsti, Advent 2017

 ADVENTSHILSEN                                    

 

 

 

 

Kære menighedsrådsmedlemmer og præster i Assens Provsti

 

Et nyt kirkeår har afløst det gamle. På dette tidspunkt kan det derfor være på sin plads at se både tilbage og fremad.

 

Pr. 1 december er alle præstestillinger genbesatte. I efteråret har der været, og henover årsskiftet vil der være 3 måneders-vikarer pga. orlov.

 

2017 har jo været et jubilæumsår på flere måder. Inden for en måned kunne tre af provstiets præster fejre 25 års ansættelse. Sognepræsterne Birgitte Lerche og Leni Hansen, der har været ansat i henholdsvis Assens-Baagø sogne og Søby sogn siden den 1. november 1992, samt sognepræst Karin Dahm Mortensen, der den 1. december kunne fejre sit jubilæum i Vissenbjerg.

500-året for starten på Luthers reformatoriske forandringer i kirkens lære og organisation er også blevet markeret ved arrangementer lokalt og på provstiniveau. Vi håber også, at der i 2018 kommer en række spændende arrangementer både lokalt og fælles.

 

Året 2017 markerede også flyttedag for provstikontoret fra havnen til torvet i Assens samt skiftedag i Provstiudvalget med fire nyvalgte og fire genvalgte medlemmer.

  

Aktuelt afventer provstiudvalget resultatet af licitationen på fælles kalkning af provstiets kirker. Et projekt, som forventes at gøre kirkekalkning billigere og derved frigøre midler til de større ventende anlægsprojekter, samtidig med at vores samlede gældspost fortsat mindskes.

  

Endelig åbnede kirkeministeriet her i efteråret for forsøgsordninger i de næste år, ligesom stiftet har fået status af fristift. Aktuelt har Assens-Gamtofte menighedsråd gjort brug af den nye ordning og fået tilladelse af ministeriet til i en prøveperiode at ændre sin organisation, så menighedsrådet kun har to underudvalg – et forretningsudvalg og et aktivitetsudvalg. Det bliver interessant at følge de indhøstede erfaringer.

  

Men der vil fortsat være nye provstiopgaver at tage fat på i 2018, som f.eks. kunne være arbejdet med energioptimering af bygninger, rådgivning i forhold til kirkegårdsudvikling samt hjælp til personaleforhold.

 

I 2018 vil der blive adskillige lejligheder til at mødes. Allerede nu er der fastlagt fire datoer i foråret, som er vigtige at notere sig. 

 

Torsdag den 25. januar afholdes der kursus- og inspirationsaften for kontaktpersoner og formænd om personaleforhold ved personalekonsulent Pernille Weldingh. Arrangementet foregår i Vissenbjerg.

Tirsdag den 20. februar afholdes der regnskabskursus for valgte kasserere og regnskabsførere ved Alice Juncker. Arrangementet foregår i Tommerup.

Torsdag den 8. marts afholdes der formandsmøde.

Torsdag den 12. april er der indledende budgetsamråd.

 

Tak for et godt samarbejde i det forløbne år. Jeg ser meget frem til nye fælles opgaver mellem sogne og provsti.

 

Glædelig jul og godt nytår.

 

Med venlig hilsen

  

Ole Hyldegaard Hansen

Provst, Assens Provsti

 

 

I denne skønne sommertid

 

Assens Provsti sommeren 2017

Kære menighedsråd, præster og ansatte ved kirkerne i Assens Provsti

 

Vi har et par præstevakancer i øjeblikket, men heldigvis er vi godt hjulpet med et par erfarne præster.

Alligevel betyder vakancer, at menighedsråd skal have klargjort præsteboligen til en ny præst. Det arbejdes der på, og der er blevet indhentet tilbud til de forskellige ventende opgaver, hvilket kan være en langstrakt proces, men at det godt kan betale sig, vidner de indhentede tilbud om.

Provstiet har prøvet at udregne forskellen mellem de billigste og dyreste tilbud, og den er i nogle tilfælde på 46 %, svarende til ca. 140.000 kr.

 

I forskellige folkelige sammenhænge bliver jeg mødt med fordommen om, at Folkekirken jo har penge nok, hvilket virkelighedens verden modsiger. Vores økonomiske formåen står ikke mål med de mange ønsker fra sognene. Derfor bliver vi nødt til at prioritere, og derfor tales der meget om penge, når vi mødes til budgetsamråd eller formandsmøder, for det er en gammel sandhed, at megen tale om penge og økonomi plejer at være et sikkert tegn på netop mangel på samme.

Ligesom lokale skoler og den kommunale skoleadministration er nødt til at se på brugen af penge og må prioritere, ligesom kommunens øvrige områder, så bliver vi som kirke også nødt til at se på vores budgetter for mulige besparelser.

Inden det indledende budgetsamråd gennemgik Provstiudvalget samtlige kirkekasser for at finde mulige besparelser på 1,2 mio. kr. i færre hjemfaldne gravstedskapitaler i budgetåret 2018.

 

Derudover er vi også nødt til at se på, om der er ting, der kan gøres billigere uden at gå på kompromis med kvaliteten, og her faldt Provstiudvalgets øjne på det fælles kalkningsprojekt, som Middelfart Provsti har haft stor glæde af og dertil en anseelig økonomisk gevinst.

Emnet blev introduceret ved Indledende budgetsamråd og drøftet videre ved formandsmødet i slutningen af maj måned, hvor meningerne var delte.

Nogle havde gode aftaler med en lokal håndværker, men som det også kom frem på formandsmødet, så kan et lokalt kirkeliv ikke være afhængig af, hvem der vedligeholder, hvis opgaven kan udføres billigere, så der kan frigøres midler til kirkens liv og vækst eller andre af de mange anlægsønsker.

Vi risikerer et forklaringsproblem udadtil, hvis vi bruger uforholdsvis mange midler til kalkningsopgaven, og det viser sig, at det kan gøres billigere uden at kvaliteten bliver ringere.

Derfor arbejder Provstiudvalget på at få overblik over, hvad det vil koste at få vedligeholdt alle kalkede kirker i Provstiet på et samlet tilbud.

På samme formandsmøde hørte vi om pilotprojekter, hvor mindre kirkegårde gik i samarbejde med større om enten hele eller dele af kirkegårdsdriften. Projekter hvor det bliver spændende at følge erfaringerne.

 

Så penge fylder meget, det kommer vi ikke udenom, men foråret 2017 huskes også for flere fælles kirkelige aktiviteter.

Den 1. marts var der Provstidag i Assens, som markerede de nye menighedsråds tiltræden. Der var ca. 160 deltagere, og tanken er en gentagelse om fire år.

Den 24. juni sluttede det to-årige Reformationsmaraton med et dagsarrangement i Assens og Vor Frue Kirke med flere involverede samarbejdspartnere.

I efteråret vil der desuden være en række fælles tilbud med afsæt i Reformationsfejringen, således to busture til vigtige historiske lokaliteter ift. Reformationen med museumschef Johan Møhlenfeldt Jensen som guide. Datoerne er den 9. og 23. september.

Kirkens Døgn bliver markeret med filmfremvisninger i kommunens fire biografer den 8. september, ligesom der vil være Reformationskoncert i Vor Frue kirke den 22. november med ensemblet Musica Ficta, som tidligere har givet koncert i Provstiets kirker.

 

Desuden skal der være valg til Provstiudvalget den 23. august og budgetsamråd den 31. august. Møderne bliver afholdt henholdsvis på Tommerup Efterskole og i Flemløse sognehus. Sæt kryds i kalenderen.

 

Endelig har provstikontoret holdt flyttedag til Østergade 18,1, centralt i byen og til en betydelig lavere husleje, vi sparer her ca.  40 %.

 

Rigtig god sommer til alle.

 

Med venlig hilsen

 

Ole Hyldegaard Hansen

Provst, Assens provsti

 

 

 

Assens Provsti, advent 2016

 

Forventningstid og skiftedag

 

Kære menighedsråd, præster og ansatte ved kirkerne i Assens Provsti

 

Allerførst glædelig advent, forventningstiden før julehøjtiden.

 

En tid med en helt særlig forventning i år for menigheden i Kerte sogn. Restaureringsarbejdet af kirken efter sodskaderne som følge af ildspåsættelse af kirkedøren i november 2015 nærmer sig nu sin afslutning. Torsdag den 22. december vil biskop Tine Lindhardt genåbne kirken ved en gudstjeneste, så menigheden kan komme til at holde julegudstjenester i kirkerummet igen efter et år med gudstjenester i konfirmandstuen, og konfirmation afholdt i Kerte gamle skole.

 

Adventstiden markerer i år også skiftedag for de afgående og de nye tiltrædende menighedsråd. Det er glædeligt, at der kunne stilles menighedsråd i hele provstiet.

Antalsmæssigt er vi i provstiet gået fra 23 til 22 menighedsråd, idet Assens og Gamtofte sogne i kølvandet på den nye pastoratstruktur på menighedsmøder i foråret besluttede at lave fælles menighedsråd fra den nye valgperiode.

På tilbagemeldingerne fra konstitueringerne kan provstiet konstatere, at der både er kendte og nye navne på de forskellige tillidsposter.

 

Og det er ikke kun blandt de valgte menighedsrådsmedlemmer, det har været skiftedag.

 

Også blandt provstiets præster er der sker forandringer i det sidste halvår.

Anders Fabricius Jørgensen blev ansat som sognepræst i Assens-Baagø-Gamtofte pastorat den 15. august, og den 1. december er der i ordets bogstaveligste betydning skiftedag i Ørsted-Søllested-Vedtofte og Dreslette-Helnæs, når Else Suhr overtager embedet som sognepræst i Dreslette-Helnæs med en bistandsforpligtelse til Haarby, mens pastor emeritus Jørgen Mose Laursen, der i efteråret har passet Dreslette-Helnæs, nu konstitueres midlertidigt som sognepræst i Ørsted-Søllested-Vedtofte samt i Glamsbjerg, hvor det ikke lykkedes at få besat en ½ præstestilling ved opslaget i sommer.

 

I forlængelse af beslutningerne på budgetsamrådet i august er samarbejdet med Bogense Provsti om en fælles folkekirkelig skoletjeneste ved at tage form, og der var 18 ansøgere til stillingen som pædagogisk medarbejder.

 

Der var mange gode, kvalificerede ansøgere, og der arbejdes aktuelt på at få den nye medarbejder ansat pr. 1 januar 2017, der i samarbejde med den teologiske og pædagogiske medarbejder i Bogense Provsti, skal udarbejde årskatalog med tilbud til lærere og elever for skoleåret 2017-2018.

 

Vi venter os meget af det nye samarbejde med Bogense Provsti.

 

På budgetsamrådet blev det også vedtaget, at de præster, der ønsker assistance til sagsbehandling ift. personregistrering m.m. kunne få hjælp af provstiets to kordegne.

 

Pga. midlertidig vakance i stillingen som kordegn i Assens har funktionerne i efteråret dels været varetaget med vikarbistand, dels af kordegn Jytte Helming, Vissenbjerg, der har ydet en meget stor indsats som tovholder.

 

Pr. 1. december ansættes Christina Frost-Hansen som ny kordegn i Assens. Indtil hun har gennemført personregistreringskurset, vil Jytte Helming fortsat assistere.

 

Den nye menighedsrådsperiode markeres også med arrangementer både på stifts- og provstiplan for de nye menighedsråd.

 

Der er således et par datoer, som jeg vil bede jer om at skrive i kalenderen.

 

Lørdag den 25. februar 2017 afholdes der et introarrangement i Odense Congress Center kl. 10-15 for de nye menighedsråd med oplæg og workshops til inspiration for menighedsrådene med bl.a. den nyudnævnte kirkeminister Mette Bock.

 

Onsdag den 1. marts 2017 byder Assens Provsti de nye menighedsråd, præster og ansatte velkommen ved et fælles provstiarrangement fra kl. 17-22.

Arrangementet indledes med Evensong i Vor Frue Kirke med Syngedrengene og organist Finn Pedersen og efterfølgende spisning i Arena Assens. Provstiet vil derefter orientere om Provstiets organisering, visioner og opgaver, inden arrangementet afsluttes med musikalsk underholdning ved bl.a. Henrik Sørensen, organist i Ørsted. Nærmere detaljer følger, men sæt allerede nu kryds ud for begge datoer.

 

Endelig byder 2017 på Reformationsjubilæum, og provstiet er meget interesseret i at få tilbagemeldinger om lokale planlagte arrangementer.

 

Tak for godt samarbejde i det forløbne år. Jeg ser frem til nye fælles opgaver mellem sogne og provsti.

 

Glædelig jul og godt nytår.

 

Med venlig hilsen

 

Ole Hyldegaard Hansen

Provst, Assens Provsti

 
     
  Provstikontor: Østergade 64 -  5610 Assens – Telefon +45 24 91 23 77