Assens Provsti  
 
sandager.jpg
verninge.jpg
orte.jpg
glamsbjerg.jpg
flemlose.jpg
vissenbjerg.jpg
barlose.jpg
haarby.jpg
assens.jpg
holevad.jpg
skydebjerg.jpg
sonderby.jpg
orsted.jpg
broholm.jpg
turup.jpg
baago.jpg
dreslette.jpg
sollested.jpg
kerte.jpg
aarup.jpg
brylle.jpg
rorup.jpg
vedtofte.jpg
karum.jpg
soby.jpg
helnas.jpg
gamtofte.jpg
kong.jpg
tommerup.jpg
 
   
     
   
 

Provstens Hjørne

SOMMERHILSEN 2022 

 

Kære menighedsråd, præster og ansatte i Assens Provsti 

 

I øjeblikket nyder vi lyse nætter og højere temperaturer ved midsommertid.

Varme er godt, men varme har hen over foråret også vist sig at være en økonomisk belastning forårsaget af udefrakommende begivenheder, som ingen menighedsråd har haft mulighed for at gardere sig imod eller forudse ved budgetlægningen sidste år.


Især de steder hvor opvarmningen sker med gas eller olie har de stigende priser gjort betydeligt indhug i ligningsmidlerne, men også de der bruger el og fjernvarme har kunnet mærke det.


Provstiet har tidligere på foråret udsendt orientering herom, og tilbagemeldingerne ude fra menighedsrådene har vist, at det er et spørgsmål, som har stor fokus og tages alvorligt ude i sognene.   .


Det er naturligvis en balancegang, da kirkerne heller ikke må blive for kolde og fugtige. Så det handler om fortsat opmærksomhed og sund fornuft.


Foruden stigende energipriser har stigende materialepriser og højere håndværkersalærer (hvis det er muligt at finde en håndværker) haft den effekt, at flere af årets planlagte anlægsopgaver midlertidigt er sat på standby i håb om, at markedet forhåbentligt finder et mere naturligt leje igen.


Af forårets begivenheder i provstiet må den festlige markering af det nyistandsatte kirketårn i Rørup fremhæves. Projektet blev betydeligt mere omfattende, da meget af den bærende trækonstruktion skulle udskiftes, inden et nyt kobbertag kunne lægges på. Konstruktionen skulle nu være fremtidssikret, og kirkens klokker kan igen ses og høres fra deres oprindelige placering i lanternen til glæde for sognets beboere.


Til dette projekt modtog menighedsrådet et betydeligt tilskud fra Kirkeministeriets Kirkeistandsættelsesordning. Det samme er nu sket – for Helnæs kirke – det betyder, at det forestående, men afventende renoveringsprojekt, som igennem lang tid har holdt kirken lukket, forventeligt kan påbegyndes senere på året, hvis budgettet kan holdes, og der kan findes håndværkere.


I motivationen for tilsagnet understreges det, at Helnæs Kirke opfylder flere kriterier, der gør, at den er at betragte som værende af national betydning, den fineste klassifikation man kan få fra de faglige konsulenter. Det må Helnæs menighedsråd i særdeleshed, men også resten af provstiet have lov at være stolte af.


At ekstern medfinansiering af større anlægsopgaver belaster provstiets samlede økonomi mindre, og derved kommer alle sogne til gode, er jo blot et ekstra positivt aspekt.


For som alle ved, er der fortsat ventende anlægsopgaver rundt om i sognene, bl.a. møde- og personalefaciliteter i Verninge, Broholm, Kærum og Assens, mens det også trækker op til flere tagudskiftninger i de kommende år.


Men derudover så er der kommet et meget påtrængende aspekt ind, jf. indledningen: den grønne omstilling, hvor provstiet allerede på 2023-budgettet forventer at reservere midler til at påbegynde udskiftning af de nuværende varmekilder og erstatte dem med mere miljøvenlige alternativer.

Særlig Assens Fjernvarmes store projekt med at skulle forsyne Aarup by med fjernvarme inden for de nærmeste år, åbner en unik mulighed for at få en række landsbykirker i provstiet over på fjernvarme, hvilket har høj prioritet.

Ud over rene anlægsopgaver har provstiet, bl.a. via de afholdte dialogmøder, noteret sig, at der er godt gang igen i aktiviteterne ude i sognene.


Efteråret og vintersæsonen byder på flere begivenheder og arrangementer, der går på tværs af de lokale aktiviteter.

Valg af ny biskop

Med biskop Tine Lindhardt annoncerede afgang som biskop pr. 31. januar 2023 venter der os alle et meget spændende efterår med en række valgmøder for at vælge hendes efterfølger. Vi afventer begivenhedernes gang.

 

Budgetsamråd

Torsdag den 1. september i Skydebjerg gl. Skole. (Indkaldelse følger senere)


Fælles inspirationsdag for kirkegårdspersonale

Onsdag den 7. september planlægger provstiet besøg på udvalgte kirkegårde med frokost undervejs. Programmet er under udarbejdelse. Men sæt venligst kryds i kalenderen.


SMS - et Samarbejde Mellem Sogne

Efter en pause arbejdes der igen på fælles foredragsrække i forskellige sognehuse i provstiet, som jeg håber, at alle menighedsråd vil bakke op omkring ved at annoncere for dem i kirkeblade og på hjemmesider.

Det overordnede tema er "Tro til Tiden - Tid til Troen - Kristendom ifølge".

Følgende datoer er programsat:

- Onsdag d. 28. september i Glamsbjerg Sognehus: Lisbeth Smedegaard Andersen

- Onsdag d. 16. november i Vissenbjerg Sognehus: Kåre Gade

- Onsdag den 25. januar i Vor Frue Kirkes Hus, Assens

- Onsdag den 8. marts i Tommerup Sognehus.

 

Katedralbio

Et andet initiativ på tværs af sognene i den kommende vintersæson, hvor præster fra provstiet introducerer en film, der vil blive vist på stort lærred i Vor Frue Kirke, med efterfølgende mulighed for samtale. Også her vil det være dejligt, hvis menighedsrådene lokalt vil annoncere i kirkeblad og på hjemmeside.

Følgende datoer og præster er programsat. Et mere udførligt program følger:

Tirsdag den 11. oktober: Nicolai Røge, Vissenbjerg

Tirsdag den 8. november: Dorthe Terp Dahl, Brylle

Tirsdag den 13. december: Anders Fabricius, Assens-Baagø-Gamtofte

Tirsdag den 10. januar: Niels Lysebjerg, Verninge

Tirsdag den 21. februar: Tonny Aagaard Olesen, Tommerup-Broholm

Tirsdag den 14. marts: Birgitte Lerche, Assens-Baagø-Gamtofte

 

Sommertid på provstikontoret

Bortset fra uge 30 vil det være muligt at komme i kontakt med enten provstisekretær eller provst.

Er der behov for kontakt til en provst, så kontakt venligst provst i Faaborg Lars Ole Jonssen (uge 26-27), provst i Kerteminde-Nyborg Lone Wellner (uge 28) og provst i Middelfart Peter Lind (uge 30).

Rigtig god sommer til alle.

 

Med venlig hilsen

Ole Hyldegaard Hansen

Provst, Assens provsti

 

 

Assens Provsti, advent 2021

 

ADVENTSHILSEN 2021

 

 

 

Kære menighedsråd, præster og ansatte i Assens Provsti

 

 

 

 

Vi har nu taget hul på et nyt kirkeår, hvor vi i første omgang forbereder os med forventning til den forestående julehøjtid. Rundt om på kirkegårdene ses nu flot granpyntede gravsteder, mens forestående arrangementer i adventstiden står for døren (arrangementer for børnehave- og skolebørn, koncerter og foredrag m.m.)

 

 

Krav om gyldigt corona-pas for ansatte og ved større arrangementer

Men alt er fortsat ikke helt som det plejer, for COVID-19 er stadig en del af vores samfund, og der er nye pålæg også i folkekirken. Aktuelt med krav om dokumentation af gyldigt Coronapas for ansatte samt for menigheden ved gudstjenester og deltagere ved øvrige arrangementer, når man er mere end 100 forsamlet indendørs eller 1000 udendørs. Børn under 15 år er aktuelt undtaget, ligesom der kan være undtagelser blandt voksne, som i givet fald skal kunne dokumenteres. Vær opmærksom på, at kontrol af Corona-pas er fortrolige oplysninger. Det betyder, at menighedsrådene har en kontrolopgave ift. ovennævnte (dog ikke overfor præsterne, der kontrolleres af biskop og provst). Alle håber vi, at det i år kan lykkes at gennemføre julens gudstjenester ud fra disse tiltag, men i skrivende stund tilsiger erfaringen os, at intet kan tages for givet.

 

 

Fra årets gang i provstiet

Det nye Provstiudvalg, gældende for de næste fire år, har konstitueret sig: Hans Peder Søgaard Christiansen blev genvalgt som formand, mens Gorm Nielsen er nyvalgt næstformand.

  

 

På driftssiden

I 2021 lykkedes det provstiet at afregne den ekstra feriepengeforpligtelse, pga. ændrede regler for ferieåret, for samtlige menighedsråd, hvilket var rigtig glædeligt.

 

Modsat har provstiet fortsat forpligtelsen på yderligere pensionsbidrag til de tjenestemandsansatte kirkefunktionærer, som rækker ud i en ukendt fremtid.

 

En udgift, der sammen med de mange ventende anlægsopgaver, betød, at provstiudvalget besluttede at hæve den kirkelig ligning fra 2022 med 3 promille, til i alt 0,98 %.

 

 

På anlægssiden

2021 har budt på færdiggørelse og indvielse af to fine sognehuse i henholdsvis Aarup og Haarby. Det ene et projekt, som har været undervejs igennem flere år, det andet, der blev gennemført på forholdsvis kort tid, og som betød, at anlægsmidlerne var begrænsede til øvrige projekter i 2021.

 

Et andet omfattende projekt nærmer sig sin afslutning: Restaureringen af Rørup kirketårn, hvor der viste sig at være betydeligt rådangreb i den bærende trækonstruktion, som derfor måtte udskiftes, hvilket har forlænget byggeprocessen og også gjort projektet væsentligt dyrere end først anslået.

 

I Assens-Gamtofte afventer en opdatering af Vor Frue Kirkes Hus, som forventes igangsat i det nye år, efter at menighedsrådet nu igen er fuldtalligt.

 

Dreslette menighedsråd har erhvervet kirkens naboejendom til brug for personale og maskiner, mens Assens-Gamtofte menighed har fået opdateret Gamtofte graverhus med bl.a. nyt gæstetoilet.

 

Af andre anlægsopgaver, der er blevet udført kan nævnes, at der er blevet etableret en ny tårntrappe i Verninge.

 

Helnæs kirke har i 2021 været lukket, og gudstjenester afholdt i forsamlingshuset. Provstiudvalget har deltaget ved dels besigtigelse sammen med stiftet dels ved konsulentrunde. Provstiudvalget afventer at modtage et revideret udspil fra arkitekt, da en totalrenovering af loftet muligvis ikke er nødvendig.

 

Ved årets budgetsamråd var der midler til at igangsætte en række af de mange, ventende opgaver i 2022.

 

Det drejer sig bl.a. om nødvendige udskiftninger af maskiner på kirkegårde, en række ventende anlægsopgaver samt energioptimeringer.

 

Dertil kommer, at der igangsættes to indvendige kalkninger af henholdsvis Køng og Aarup kirker.

 

Det udvendige kalkningsprojekt med tillægsydelser er nu ved at være på plads. Projektet kommer denne gang til at strække sig over en 5-årig periode (2022-2026), hvilket vurderes passende ud fra erfaringen fra den nu afsluttede kalkningsrunde.

 

 

 

På personalesiden

To præster, Karin Dahm Mortensen og Svend Faarvang, er i år gået på pension, og det har medført rokeringer.

 

Siden 1. maj har Nicolai Røge fungeret som vikar i Vissenbjerg, hvor præsteboligen, Østergade 5, skal istandsættes, før præstestillingen kan opslås.

 

Pr. 1. juli 2021 blev Karen Frendø Ebbesen ansat som kirkebogsførende sognepræst i Tommerup-Broholm. Også her skulle embedsboligen istandsættes, hvilket er ved at være tilendebragt.

 

Ved forskellige tiltag er det lykkes at opslå og besætte en fuldtidsstilling som overenskomstansat sognepræst i Tommerup-Broholm pr. 1. november. Den 14. november blev Tonny Aagaard Olesen indsat i kirkerne. Da stillingen er uden embedsbolig, arbejdes der på at bygge præstekontor ved Broholm sognehus.

 

I august 2021 fik provstiet yderligere en valgmenighed, idet Fyens Valgmenighed i Odense fik en satellitmenighed i Glamsbjerg kommunes tidligere byrådssal, der betjenes af valgmenighedspræst Christoffer Højlund.

  

 

Fra provstikontoret 

På provstikontoret er der kommet ny provstisekretær, idet Lis Krog Thomsen afløste Benedikte Ellegaard pr. 1. maj.

 

Pr. 1. oktober har kordegn Christina Frost-Hansen fået arbejdsplads i provstikontoret, idet Assens-Gamtofte menighedsråd har valgt at flytte kirkekontoret hertil.

 

 

Og til sidst

Forleden blev der udsendt invitation til Provstidag for menighedsråd præster og ansatte tirsdag den 25. januar, hvor Provstiudvalget håber, at mange vil deltage til inspiration og samarbejde.

 

Endelig til sidst vil jeg benytte lejligheden til at takke for hilsner i forbindelse med min operation og sygeorlov. De varmede meget.

 

Tak for et godt samarbejde i det forløbne år. Provstiudvalget ser meget frem til nye fælles samarbejdsopgaver imellem sogne og provsti i 2022.

 

 

Glædelig jul og godt nytår.

 

 

Med venlig hilsen

 

Ole Hyldegaard Hansen

 

Provst, Assens Provsti

 

 

 

 

 

 Assens Provsti, Advent 2020

 ADVENTSHILSEN                                    

 

 

 

 

Kære menighedsrådsmedlemmer og præster i Assens Provsti

 

Corona satte dagsordenen i samfundet og i kirkerne 

Et nyt kirkeår har afløst det gamle, hvor 2020 vil blive et år, som vi i almindelighed vil tænke tilbage på som forhåbentlig en parentes, fordi alt ikke var som det normalt er.

 

Derfor meget apropos har Brylle den 3. december indviet en ny skulptur efter Bente Ekanders idé, der hedder: ”Lyset dog sejrer”

 

Ordene er hentet fra Grundtvigs salme ”Skyerne gråne” (DDS 733), og skulpturen består af tre stensøjler, der bærer en bronzekugle. De tre søjler symboliserer det stabile – tro, håb og kærlighed, og den samlende kugle er kloden, menneskeheden, håbet, lyset og evigheden. Vigtigt at fastholde i udfordrede tider.

 

Nærmest alt blev lukket ned i foråret, også kirkerne bortset fra nødberedskab ved begravelser, bisættelser og dåb, selv om nogle dåb ligesom vielser og konfirmationerne blev udskudt.

 

De første uger efter nedlukningen fik provstiet mange henvendelser fra sogne, der stod med et akut problem: Hvad med de hjemkomne forårsblomster, der nu skulle plantes, når kirkegårdspersonalet var hjemsendt. Heldigvis kom der en tilbagemelding fra Corona-beredskabet, så graverne igen kunne møde ind og passe kirkegårdene, da de både gik ude i det fri og også kunne holde afstand ift. hinanden og de besøgende på kirkegården.

 

Men stor var glæden, da kirkerne igen åbnede til Kristi Himmelfartsdag for gudstjenester og fællesskab, og med konfirmationer både før og efter sommerperioden. Initiativerne var mange både digitalt, men også fysisk for at få kirkelivet til at fungere. Også nu op til jul, hvor reservationssystemer tages i brug eller sportshaller, imens vi håber på, at vaccinen snart bliver tilgængelig.

 

Kirkegårdene 

I 2020 fortsatte tidligere kirkegårdsleder Tommy Christensen sine kirkegårdsbesøg, som får rosende og positive ord med på vejen fra de kirkegårde, han har besøgt og er kommet med ny inspiration til fremtidig udvikling af kirkegårdenes arealer, der er under forandring pga. forandrede begravelsesønsker. Det blev også året, hvor bl.a. et par kirkegårde blev udfordret pga. dødsfald og sygdom, og derfor indgik midlertidige aftaler med provstiets større kirkegårde. En kirkegård, hvor graveren gik på pension, har i første omgang også valgt at lave en aftale med en af de større kirkegårde. Som provst hilser jeg det meget velkommen, når sogne via samarbejde kan løse akutte udfordringer.

 

Skoletjenesten på Nordvestfyn 

 

Skoletjenesten er i fortsat vækst, og oplevede i år at udvikle et projekt om Søren Kierkegaard, som efterspørges fra andre af landets skoletjenester, hvilket er en stor cadeau til skoletjenestens to medarbejdere (se mere på https://www.skolekirke-nvf.dk).

 

Fælles kalkningsprojekt 

 

Ved udgangen af 2020 går vi ind i det sidste år af den 4-årige aftale om fælles kalkningsudbud. Der har generelt været gode tilbagemeldinger ude fra sognene på det udførte arbejde. Personligt var det en stor glæde, at der ved formandsmødet var opbakning til at videreføre samarbejdet for perioden 2022-25 med Jysk Lift, der efterfølgende har sagt ja hertil.

 

Afsluttede og igangværende anlægsopgaver 

Søndag den 1. marts, den første forårsdag og en af de sidste før Corona-nedlukning kunne Glamsbjerg menighedsråd indbyde til festlig indvielse af det nye sognehus i Poul Moseparken. En dejlig dag med mange taler og musikalske indslag i en fyldt kirke og efterfølgende fyldt sognehus.

Provstiet har efterfølgende haft den store glæde at kunne afvikle både budgetsamråd og formandsmøde i lokalerne med udsigt over Kirkeparken og Glamsbjerg kirke.

Her i efteråret har Turup kirke fået etableret en meget imponerende gangbelægning fra kirkegårdslågen til kapel og kirkedøren, alt sammen niveaufrit udarbejdet efter tegninger af graver Dorthe Nielsen og udført af Vissenbjerg kirkegård.

Ellers er anlægsprojekterne i god gænge. Der manglede sognehuse i både Aarup og Haarby og fundament og mure, og det vidner om, at anlægspuljens midler efter en lidt træg begyndelse først på året er ved at komme i brug. Det bliver spændende at følge projekterne. Vi vil se frem til besøg til fælles møder, når husene er færdige og taget i brug.

Og Rørup kirke kan nu ses på lang afstand, idet et imponerende inddækket stillads omkring tårnet vidner om aktivitet også her.

 

På menighedsråds- og præstefronten

Menighedsrådsvalget udløste for Assens Provstis vedkommende ikke nogle afstemningsvalg, idet langt de fleste menighedsråd blev valgt på de nye valgforsamlinger. Vi har taget afsked med menighedsrådsmedlemmer, som har lagt et stort arbejde heri, nogle tager en tørn mere, og der er kommet nye til, som provstiet glæder sig til at lære at kende. Vi ser frem til et godt samarbejde de næste 4 år.

I 2020 har der ikke været nogle udskiftninger blandt præsterne

 

Provstikontoret

Også Provstikontoret i Østergade 64 har mærket til Corona-året, idet der har været en del hjemmearbejde siden marts. Med jævne mellemrum mødes de fire tilknyttede: Provstisekretær Benedikte, regnskabsmedarbejder Mette, personalekonsulent Hanne og provsten på kontoret efter aftale.

Lad os håbe, at den kommende vaccine også her kan normalisere tingene lidt mere igen i 2021.

Hanne har snart arbejdet et år som personalekonsulent i Assens, Middelfart og Midtfyn provstier, og det er blevet den succes, som vi havde håbet på. Menighedsrådene udtrykker glæde ved nemt og hurtigt at kunne komme i kontakt med Hanne, og hun synes, at det er et spændende, alsidigt og menighedsfyldt arbejde og glæder sig over den åbenhed, som hun mødes med.

I november måned blev der taget en billedserie med motiver rundt omkring fra provstiet, som nu kan ses på væggene, når man besøger provstikontoret Billederne repræsenterer den mangfoldighed, der er i de lokale initiativer og projekter lige fra skovkirkegård, sognehus, staudehave, refugium og en sponsoreret ladcykel til dagplejerne og meget mere. Billederne kan ses på provstikontoret og vil blive lagt på hjemmesiden.

 

Tak for et godt samarbejde i det forløbne år. Provstiudvalget ser meget frem til nye fælles samarbejdsopgaver imellem sogne og provsti i 2021.

 

Glædelig jul og godt nytår.

 

Med venlig hilsen

 

Ole Hyldegaard Hansen

Provst, Assens Provsti

 

p>

 Assens Provsti, Advent 2019

 ADVENTSHILSEN                                    

 

 

 

 

Kære menighedsrådsmedlemmer og præster i Assens Provsti

 

Et nyt kirkeår har afløst det gamle. På dette tidspunkt i overgangen mellem 2010’erne og 2020’erne kan det derfor være på sin plads at se både tilbage og fremad.

 

Kirkegårdsbesøg

I 2019 blev der indgået et samarbejde med tidligere kirkegårdsleder i Svendborg Tommy Christensen, der i årets løb har besøgt Turup, Verninge, Aarup, Orte, Flemløse-Søby og Assens-Gamtofte kirkegårde og gået rundt sammen med graveren og medlemmer fra menighedsrådene og gennemgået kirkegårdene for efterfølgende at udarbejde et inspirationskatalog til, hvilke ting der vil kunne etableres og få kirkegårdene til at fremstå som indbydende rum i lokalområdet trods de forandringer de for tiden undergår pga. folks ændrede begravelsesvaner. Et initiativ, der er blevet godt modtaget af ovenstående kirker, og som derfor vil blive fortsat, så andre menighedsråd vil kunne melde ind i 2020.

 

Skoletjenesten på Nordvestfyn

Med Middelfart Provstis tilslutning til samarbejdet har den folkekirkelige skoletjeneste fået et naturligt arbejdsområde og et solidt befolkningsunderlag samt en fornuftig økonomi at arbejde ud fra. Bulletinerne fra felten er gode, idet antallet af skoler der gør brug af skoletjenestens tilbud og undervisningsmaterialer er støt stigende (se mere på https://www.skolekirke-nvf.dk), hvilket er glædeligt, idet vi som folkekirke her bidrager til et folkeligt dannelsesprojekt af høj kvalitet. En opgave vi som præster og sogne ikke ville kunne have løftet alene, men nu får givet et godt supplement til de gode lokale samarbejder mellem kirke og skole, og som kræver et begrænset antal ressourcer i forbindelse med projektafviklinger.

 

Fælles kalkningsprojekt

Ved udgangen af 2019 er det 4-årige fælles kalkningsudbud halvvejs, og erfaringerne synes gode. Der har generelt været gode tilbagemeldinger ude fra sognene på det udførte arbejde. Enkelte steder har der været behov for efterbehandling, og et enkelt sted er kalkningen blevet udskudt pga. behov for konsulentbesøg, men ellers bliver der holdt løbende kontrol med arbejdet af arkitekt Mogens Svenning, som holder provstiet velinformeret.

 

Snart afsluttede og kommende anlægsopgaver 

Byggeriet af et sognehus i Glamsbjerg nærmer sig sin afslutning. Huset forventes taget i brug i begyndelsen af 2020 og kommer til at indgå som en del af den nyetablerede helhed med Kirkeparken, der fysisk binder kirke/kirkegård og sognehus sammen. Et område, der bestemt er et besøg værd.

 

I 2020 forventes restaureringen af kirketårnet i Rørup at gå i gang, ligesom sognehuset i Aarup er under projektering.

  

På præstefronten

Tommerup-Broholm fik Karen Frendø Ebbesen ansat pr. 1. august, hvilket er årets eneste præsteskifte. I november var de fleste af præsterne på studietur til Rom, hvor det blev til et indblik i dels det historiske religionsskifte fra romersk religion til kristendom, dels den katolske kirkes organisation aktuelt (deltagerne boede på et nonnekloster), samt mulighed for kollegialt fællesskab og sparing. De hjemmeblevne præster klarede de kirkelige handlinger med bravur, så der ikke blev brug for hjælp fra et naboprovsti.

  

Nyt provstikontor

Da provstiets lejemål i Østergade 18 blev opsagt i sommer, måtte Provstiudvalget undersøge nye alternativer. Valget faldt på Østergade 64 (en tidligere bank og sportsbutik), som henover sommeren er blevet indrettet til dets nye formål. Resultatet er blevet yderst tilfredsstillende, og der skulle nu være skabt ro omkring provstikontorets rammer fremover. Tilgængeligheden til kontoret for besøgende er god, idet det er muligt at parkere uden tidsbegrænsninger på P-pladsen mellem REMA 1000 og Fynske Bank. Borgerne i Assens har fulgt processen med interesse og rost synligheden meget, idet provstikontoret i et par tilfælde dog er blevet forvekslet med kirkekontoret. Provstiudvalget har derfor planer om at holde et åbent hus-arrangement i foråret 2020, så folk dels kan se indretningen og høre om, hvad et provsti/provstikontor arbejder med.

 

Ud over provstisekretær Benedikte Ellegaard og provsten har Mette Bengtzen sin gang i huset fast 2-3 dage om ugen. Mette er blevet ansat i en delt stilling som regnskabsfører i dels Det fælles regnskabskontor i Søndersø og Fælles Regnskabsfunktion Assens, hvor hun varetager regnskabsfunktionerne for Assens-Gamtofte menighedsråd, samt tillige enkelte opgaver for provstiet, herunder administrering af den nye fælles anlægspulje samt det fælles kalkningsprojekt. Mette deltager ved det kommende formandsmøde.

 

Og fra nytårsskiftet 2020 kan vi byde velkommen til Hanne Asmind Rosendal, som skal varetage stillingen som personalekonsulent og dermed et tilbud om hjælp i personalespørgsmål til de i alt 48 menighedsråd og godt 200 ansatte, som er ansat i Assens, Middelfart og Midtfyn provstier. Hanne er jurist og har arbejdet med personalejura i mange år. Hendes præsentation kan læses på provstiets hjemmeside (www.assensprovsti.dk) og Hanne deltager på førstkommende formandsmøde. Hanne glæder sig til det kommende samarbejde.

 

Kommende arrangementer

 

Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 17-20 Biskoppens Liturgikaravane (se tidligere udsendt skrivelse og husk tilmeldingsfristen den 7. januar)

 

Tirsdag den 28. januar 2020 kl. 19.00: Formandsmøde i Assens Provstikontor, Østergade 64 (sæt X i kalenderen, dagsorden følger) Eventuelle emner, der ønskes drøftet, indsendes senest den 7. januar, hvor der også er tilmeldingsfrist.

 

Tirsdag den 28. april Indledende budgetsamråd (Sæt X i kalenderen)

 

 

Menighedsrådsvalg 2020

2020 er valgår, hvor den nye menighedsrådslov skal anvendes, der tager udgangspunkt i at regulære valg er undtagelsen. Som tidligere nævnt skal der afholdes fælles orienteringsmøde ude i sognene, tirsdag den 12. maj. Som for 4 år siden indrykkes der fælles annoncering i dagspressen. Vi har derfor brug for at vide, hvor orienteringsmøderne bliver afholdt senest onsdag den 1. april 2020. Der sættes ikke penge af til menighedsrådsvalg i kirkekasserne. Skulle det ende med regulært valg i enkelte sogne, træder PU til med økonomisk hjælp.

 

Tak for et godt samarbejde i det forløbne år. Provstiudvalget ser meget frem til nye fælles samarbejdsopgaver imellem sogne og provsti i 2020.

 

Glædelig jul og godt nytår.

 

Med venlig hilsen

  

Ole Hyldegaard Hansen

Provst, Assens Provsti

 Assens Provsti, Advent 2017

 ADVENTSHILSEN                                    

 

 

 

 

Kære menighedsrådsmedlemmer og præster i Assens Provsti

 

Et nyt kirkeår har afløst det gamle. På dette tidspunkt kan det derfor være på sin plads at se både tilbage og fremad.

 

Pr. 1 december er alle præstestillinger genbesatte. I efteråret har der været, og henover årsskiftet vil der være 3 måneders-vikarer pga. orlov.

 

2017 har jo været et jubilæumsår på flere måder. Inden for en måned kunne tre af provstiets præster fejre 25 års ansættelse. Sognepræsterne Birgitte Lerche og Leni Hansen, der har været ansat i henholdsvis Assens-Baagø sogne og Søby sogn siden den 1. november 1992, samt sognepræst Karin Dahm Mortensen, der den 1. december kunne fejre sit jubilæum i Vissenbjerg.

500-året for starten på Luthers reformatoriske forandringer i kirkens lære og organisation er også blevet markeret ved arrangementer lokalt og på provstiniveau. Vi håber også, at der i 2018 kommer en række spændende arrangementer både lokalt og fælles.

 

Året 2017 markerede også flyttedag for provstikontoret fra havnen til torvet i Assens samt skiftedag i Provstiudvalget med fire nyvalgte og fire genvalgte medlemmer.

  

Aktuelt afventer provstiudvalget resultatet af licitationen på fælles kalkning af provstiets kirker. Et projekt, som forventes at gøre kirkekalkning billigere og derved frigøre midler til de større ventende anlægsprojekter, samtidig med at vores samlede gældspost fortsat mindskes.

  

Endelig åbnede kirkeministeriet her i efteråret for forsøgsordninger i de næste år, ligesom stiftet har fået status af fristift. Aktuelt har Assens-Gamtofte menighedsråd gjort brug af den nye ordning og fået tilladelse af ministeriet til i en prøveperiode at ændre sin organisation, så menighedsrådet kun har to underudvalg – et forretningsudvalg og et aktivitetsudvalg. Det bliver interessant at følge de indhøstede erfaringer.

  

Men der vil fortsat være nye provstiopgaver at tage fat på i 2018, som f.eks. kunne være arbejdet med energioptimering af bygninger, rådgivning i forhold til kirkegårdsudvikling samt hjælp til personaleforhold.

 

I 2018 vil der blive adskillige lejligheder til at mødes. Allerede nu er der fastlagt fire datoer i foråret, som er vigtige at notere sig. 

 

Torsdag den 25. januar afholdes der kursus- og inspirationsaften for kontaktpersoner og formænd om personaleforhold ved personalekonsulent Pernille Weldingh. Arrangementet foregår i Vissenbjerg.

Tirsdag den 20. februar afholdes der regnskabskursus for valgte kasserere og regnskabsførere ved Alice Juncker. Arrangementet foregår i Tommerup.

Torsdag den 8. marts afholdes der formandsmøde.

Torsdag den 12. april er der indledende budgetsamråd.

 

Tak for et godt samarbejde i det forløbne år. Jeg ser meget frem til nye fælles opgaver mellem sogne og provsti.

 

Glædelig jul og godt nytår.

 

Med venlig hilsen

  

Ole Hyldegaard Hansen

Provst, Assens Provsti

 

 

I denne skønne sommertid

 

Assens Provsti sommeren 2017

Kære menighedsråd, præster og ansatte ved kirkerne i Assens Provsti

 

Vi har et par præstevakancer i øjeblikket, men heldigvis er vi godt hjulpet med et par erfarne præster.

Alligevel betyder vakancer, at menighedsråd skal have klargjort præsteboligen til en ny præst. Det arbejdes der på, og der er blevet indhentet tilbud til de forskellige ventende opgaver, hvilket kan være en langstrakt proces, men at det godt kan betale sig, vidner de indhentede tilbud om.

Provstiet har prøvet at udregne forskellen mellem de billigste og dyreste tilbud, og den er i nogle tilfælde på 46 %, svarende til ca. 140.000 kr.

 

I forskellige folkelige sammenhænge bliver jeg mødt med fordommen om, at Folkekirken jo har penge nok, hvilket virkelighedens verden modsiger. Vores økonomiske formåen står ikke mål med de mange ønsker fra sognene. Derfor bliver vi nødt til at prioritere, og derfor tales der meget om penge, når vi mødes til budgetsamråd eller formandsmøder, for det er en gammel sandhed, at megen tale om penge og økonomi plejer at være et sikkert tegn på netop mangel på samme.

Ligesom lokale skoler og den kommunale skoleadministration er nødt til at se på brugen af penge og må prioritere, ligesom kommunens øvrige områder, så bliver vi som kirke også nødt til at se på vores budgetter for mulige besparelser.

Inden det indledende budgetsamråd gennemgik Provstiudvalget samtlige kirkekasser for at finde mulige besparelser på 1,2 mio. kr. i færre hjemfaldne gravstedskapitaler i budgetåret 2018.

 

Derudover er vi også nødt til at se på, om der er ting, der kan gøres billigere uden at gå på kompromis med kvaliteten, og her faldt Provstiudvalgets øjne på det fælles kalkningsprojekt, som Middelfart Provsti har haft stor glæde af og dertil en anseelig økonomisk gevinst.

Emnet blev introduceret ved Indledende budgetsamråd og drøftet videre ved formandsmødet i slutningen af maj måned, hvor meningerne var delte.

Nogle havde gode aftaler med en lokal håndværker, men som det også kom frem på formandsmødet, så kan et lokalt kirkeliv ikke være afhængig af, hvem der vedligeholder, hvis opgaven kan udføres billigere, så der kan frigøres midler til kirkens liv og vækst eller andre af de mange anlægsønsker.

Vi risikerer et forklaringsproblem udadtil, hvis vi bruger uforholdsvis mange midler til kalkningsopgaven, og det viser sig, at det kan gøres billigere uden at kvaliteten bliver ringere.

Derfor arbejder Provstiudvalget på at få overblik over, hvad det vil koste at få vedligeholdt alle kalkede kirker i Provstiet på et samlet tilbud.

På samme formandsmøde hørte vi om pilotprojekter, hvor mindre kirkegårde gik i samarbejde med større om enten hele eller dele af kirkegårdsdriften. Projekter hvor det bliver spændende at følge erfaringerne.

 

Så penge fylder meget, det kommer vi ikke udenom, men foråret 2017 huskes også for flere fælles kirkelige aktiviteter.

Den 1. marts var der Provstidag i Assens, som markerede de nye menighedsråds tiltræden. Der var ca. 160 deltagere, og tanken er en gentagelse om fire år.

Den 24. juni sluttede det to-årige Reformationsmaraton med et dagsarrangement i Assens og Vor Frue Kirke med flere involverede samarbejdspartnere.

I efteråret vil der desuden være en række fælles tilbud med afsæt i Reformationsfejringen, således to busture til vigtige historiske lokaliteter ift. Reformationen med museumschef Johan Møhlenfeldt Jensen som guide. Datoerne er den 9. og 23. september.

Kirkens Døgn bliver markeret med filmfremvisninger i kommunens fire biografer den 8. september, ligesom der vil være Reformationskoncert i Vor Frue kirke den 22. november med ensemblet Musica Ficta, som tidligere har givet koncert i Provstiets kirker.

 

Desuden skal der være valg til Provstiudvalget den 23. august og budgetsamråd den 31. august. Møderne bliver afholdt henholdsvis på Tommerup Efterskole og i Flemløse sognehus. Sæt kryds i kalenderen.

 

Endelig har provstikontoret holdt flyttedag til Østergade 18,1, centralt i byen og til en betydelig lavere husleje, vi sparer her ca.  40 %.

 

Rigtig god sommer til alle.

 

Med venlig hilsen

 

Ole Hyldegaard Hansen

Provst, Assens provsti

 

 

 

Assens Provsti, advent 2016

 

Forventningstid og skiftedag

 

Kære menighedsråd, præster og ansatte ved kirkerne i Assens Provsti

 

Allerførst glædelig advent, forventningstiden før julehøjtiden.

 

En tid med en helt særlig forventning i år for menigheden i Kerte sogn. Restaureringsarbejdet af kirken efter sodskaderne som følge af ildspåsættelse af kirkedøren i november 2015 nærmer sig nu sin afslutning. Torsdag den 22. december vil biskop Tine Lindhardt genåbne kirken ved en gudstjeneste, så menigheden kan komme til at holde julegudstjenester i kirkerummet igen efter et år med gudstjenester i konfirmandstuen, og konfirmation afholdt i Kerte gamle skole.

 

Adventstiden markerer i år også skiftedag for de afgående og de nye tiltrædende menighedsråd. Det er glædeligt, at der kunne stilles menighedsråd i hele provstiet.

Antalsmæssigt er vi i provstiet gået fra 23 til 22 menighedsråd, idet Assens og Gamtofte sogne i kølvandet på den nye pastoratstruktur på menighedsmøder i foråret besluttede at lave fælles menighedsråd fra den nye valgperiode.

På tilbagemeldingerne fra konstitueringerne kan provstiet konstatere, at der både er kendte og nye navne på de forskellige tillidsposter.

 

Og det er ikke kun blandt de valgte menighedsrådsmedlemmer, det har været skiftedag.

 

Også blandt provstiets præster er der sker forandringer i det sidste halvår.

Anders Fabricius Jørgensen blev ansat som sognepræst i Assens-Baagø-Gamtofte pastorat den 15. august, og den 1. december er der i ordets bogstaveligste betydning skiftedag i Ørsted-Søllested-Vedtofte og Dreslette-Helnæs, når Else Suhr overtager embedet som sognepræst i Dreslette-Helnæs med en bistandsforpligtelse til Haarby, mens pastor emeritus Jørgen Mose Laursen, der i efteråret har passet Dreslette-Helnæs, nu konstitueres midlertidigt som sognepræst i Ørsted-Søllested-Vedtofte samt i Glamsbjerg, hvor det ikke lykkedes at få besat en ½ præstestilling ved opslaget i sommer.

 

I forlængelse af beslutningerne på budgetsamrådet i august er samarbejdet med Bogense Provsti om en fælles folkekirkelig skoletjeneste ved at tage form, og der var 18 ansøgere til stillingen som pædagogisk medarbejder.

 

Der var mange gode, kvalificerede ansøgere, og der arbejdes aktuelt på at få den nye medarbejder ansat pr. 1 januar 2017, der i samarbejde med den teologiske og pædagogiske medarbejder i Bogense Provsti, skal udarbejde årskatalog med tilbud til lærere og elever for skoleåret 2017-2018.

 

Vi venter os meget af det nye samarbejde med Bogense Provsti.

 

På budgetsamrådet blev det også vedtaget, at de præster, der ønsker assistance til sagsbehandling ift. personregistrering m.m. kunne få hjælp af provstiets to kordegne.

 

Pga. midlertidig vakance i stillingen som kordegn i Assens har funktionerne i efteråret dels været varetaget med vikarbistand, dels af kordegn Jytte Helming, Vissenbjerg, der har ydet en meget stor indsats som tovholder.

 

Pr. 1. december ansættes Christina Frost-Hansen som ny kordegn i Assens. Indtil hun har gennemført personregistreringskurset, vil Jytte Helming fortsat assistere.

 

Den nye menighedsrådsperiode markeres også med arrangementer både på stifts- og provstiplan for de nye menighedsråd.

 

Der er således et par datoer, som jeg vil bede jer om at skrive i kalenderen.

 

Lørdag den 25. februar 2017 afholdes der et introarrangement i Odense Congress Center kl. 10-15 for de nye menighedsråd med oplæg og workshops til inspiration for menighedsrådene med bl.a. den nyudnævnte kirkeminister Mette Bock.

 

Onsdag den 1. marts 2017 byder Assens Provsti de nye menighedsråd, præster og ansatte velkommen ved et fælles provstiarrangement fra kl. 17-22.

Arrangementet indledes med Evensong i Vor Frue Kirke med Syngedrengene og organist Finn Pedersen og efterfølgende spisning i Arena Assens. Provstiet vil derefter orientere om Provstiets organisering, visioner og opgaver, inden arrangementet afsluttes med musikalsk underholdning ved bl.a. Henrik Sørensen, organist i Ørsted. Nærmere detaljer følger, men sæt allerede nu kryds ud for begge datoer.

 

Endelig byder 2017 på Reformationsjubilæum, og provstiet er meget interesseret i at få tilbagemeldinger om lokale planlagte arrangementer.

 

Tak for godt samarbejde i det forløbne år. Jeg ser frem til nye fælles opgaver mellem sogne og provsti.

 

Glædelig jul og godt nytår.

 

Med venlig hilsen

 

Ole Hyldegaard Hansen

Provst, Assens Provsti

 
     
  Provstikontor: Østergade 64 -  5610 Assens – Telefon +45 24 91 23 77